Fogalmak
1.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé
tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése.
1.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek
minősül:
Dacis Improvement Kft.
Székhely: 8146 Jenő, Petőfi utca 20.
Telefonszám: +36 70 432 7101
E-mail cím: info@cbdkert.hu
Veszprémi Dávid, ügyvezető.
1.3 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A
jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
– tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2.em. 206.)
– számlázás: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)
– könyvelés: Comptometer Kft. (8000 Székesfehérvár, Kereszttöltés utca 4358)
– reklámszolgáltató: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Írország), Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2
Ireland)
– statisztika: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:
„Google“).
1.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy Vásárló – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
1.5 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
1.6 Vásárló: az a természetes személy (ide értve a nem természetes személy Vásárló
természetes személy képviselőjét is), aki az Adatkezelő honlapját látogatja és ennek keretében
megadja az alábbi II. pontban felsorolt adatát.
1.7 Webáruház: a www.cbdkert.hu weboldal, amelyen keresztül a Vásárló Személyes adatokat
közöl az Adatkezelővel.
A kezelt Személyes adatok köre
2.1 A Vásárlónak a Webáruházban történő regisztráció, vásárlás során a következő Személyes
adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. A Vásárlónak a
regisztrációhoz szükséges jelszó kiválasztása során törekednie kell, hogy a jelszó ne
tartalmazzon Személyes adatot (pl.: név). Amennyiben a választott jelszó Személyes adatot
tartalmaz, annak kezelésére a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.
2.2 A Webáruházban történő online fizetés esetén kezelt adatok köre: számlázási adatok, név, e-
mail cím.

2.3 Ha a Vásárló a weboldalt látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Vásárló
IP címét is.
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Vásárló számítógépén kis adatcsomagot
(ún. „cookie”-t) helyez el. A „cookie” célja az adott oldal minél magasabb színvonalú
működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A „cookie” alkalmazását a Vásárló a
honlapra történő belépéskor letilthatja vagy ha azt elfogadta később törölheti a saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a „cookie”-k alkalmazását letiltsa. A
„cookie”-k alkalmazásának letiltásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy „cookie” nélkül az adott
oldal működése nem teljes értékű.
2.4 Hírlevélküldéshez szükséges adatok köre: név, e-mail cím.
2.5 A Webáruház a Google Analytics webelemző alkalmazást és a Google AdWords online
reklámprogramot és konverziókövetést használja, amelyek a Google Inc. („Google”)
szolgáltatásai. A Google Analytics „cookie”-kat használ, amelyeket a Felhasználó számítógépére
mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A
Google AdWords korlátozott érvényességű „cookie”-kat használ, amely lehetővé teszik
konverziós statisztikák készítését, és az Adatkezelő tájékoztatását a hirdetéseire kattintó
Vásárlók számáról. A Google ezeket az információkat statisztikai célokra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot. Továbbá arra, hogy a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a
weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google a
Vásárló böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival, azok
nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Vásárló nem is azonosítható általuk, a
Vásárlót nem lehet nyomon követni.
Az Adatkezelés célja, jogalapja
3.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:
a) a Vásárló azonosítása, a Vásárlóval való kapcsolattartás;
b) a vásárlói megkeresések kezelése, intézése;
c) a Vásárló és az Adatkezelő közötti adásvételi szerződés megkötése, teljesítése;
d) az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Vásárló védelme érdekében
végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése);
e) számla kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése;
f) az Adatkezelő Webáruházának, termékeinek népszerűsítése, akciókról, kedvezményekről
szóló tájékoztatás küldése (pl.: hírlevél küldése);
g) a Webáruház látogatottságának, a vásárlói szokások statisztikai elemzése.
Ha az Adatkezelő az itt megjelölt céltól eltérő célból kíván adatkezelést végezni, arról előre
tájékoztatja a Vásárlót.
3.2 A Webáruházban történő regisztrációval, a megrendelő űrlap kitöltésével a Vásárló
tudomásul veszi, hogy az adatok megadása nélkül nem köthet adásvételi szerződést az
Adatkezelővel. A regisztráció, vásárlás során megadott Személyes adat kezelésének jogalapja az
adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.
3.3 Az online fizetéshez kapcsolódó adatkezelés a Vásárló szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
3.4 Az Adatkezelő a Vásárló által a honlapra történő belépéskor a Vásárló IP címét
automatikusan rögzíti. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos üzleti érdeke.

3.5 Az Adatkezelő a hírlevél küldéshez szükséges Személyes adatokat kizárólag a Vásárló
előzetes hozzájárulása esetén kezeli.
3.7 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a
Vásárló külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok más harmadik személynek
történő kiadása a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelés elvei, módja
4.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek
megfelelően kezeli.
4.2 A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az
Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.
4.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes
adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.4 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség
teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat
továbbít.
Az Adatkezelés időtartama
5.1. A Vásárló által a regisztráció, vásárlás során megadott Személyes adatokat az Adatkezelő
az alábbi időtartam leteltével törli:
 késedelem nélkül, ha szerződés nem jön létre;
 ha a felek között szerződés jön létre, de az megszűnik (pl.: vásárlói elállás): a megszűnéstől
(pl.: az elállás bejelentésétől) számított 15 nappal;
 abban az esetben, ha a szerződés teljesült és a megvásárolt termékre nem vonatkozik
szavatosság, jótállás: az elállási idő végével;
 abban az esetben, ha a szerződés teljesült és a megvásárolt termékre szavatosság, jótállás
vonatkozik: a szavatossági, jótállási idő végével;
 abban az esetben, ha a szerződés teljesült és számla kiállítására került sor: 8 év elteltével.
5.2 Az online fizetéshez kapcsolódó adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.
5.3 A rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb a polgári
törvénykönyv-, és számviteli törvénykönyvben meghatározott napig tárolja.
5.4 A hírlevél küldéséhez szükséges adatokat az Adatkezelő a hírlevélről történő leiratkozásig
kezeli.
A Vásárló jogai, érvényesítésük módja
6.1 A Vásárló kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Vásárló személyes
adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Vásárló a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött
levélben, illetve e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az
Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Vásárló egyértelműen
beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek,
ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a
tájékoztatás megadása előtt a Vásárlót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés
kiterjedhet a Vásárlónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés
céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az
Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása
esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Vásárló adatait.
6.2 A Vásárló kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Vásárló kérheti a hiányos Személyes
adatok kiegészítését.
6.3 A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a
Vásárló vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes
adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Vásárló
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az
Adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását. A Vásárló továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes
adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Vásárló
igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
A szerződés megkötése esetén a Vásárló az Adatkezelés időtartamának leteltéig nem kérheti a
Személyes adatai kezelésének korlátozását.
6.4. A Vásárló a hozzájárulásával kezelt Személyes adatok vonatkozásában a Vásárlót megilleti
a  hozzájárulás visszavonásának joga. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Vásárló korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a
hírlevél küldéséhez szükséges – Személyes adatát törli a nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. A Vásárló a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben
lévő linkre kattintva.
6.5 A Vásárló kérheti, hogy az Adatkezelő a Vásárló által rendelkezésére bocsátott és a Vásárló
által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
Adatfeldolgozás
7.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozókat veszi igénybe.
7.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelő és közte fennálló
jogviszony korlátai között, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a
részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat
a jogszabályok által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és
erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
7.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
7.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak.

Jogérvényesítési lehetőségek
8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársai a info@cbdkert.hu e-mail címen.
8.2 A Vásárló az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
8.3 A Vásárló jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja a
Vásárlót a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Jenő, 2021.02.22
Dacis Improvement Kft.

  • Nincs termék a kosaradban. :(